شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

دوره آموزشی پرورش زنبور عسل

آغاز دوره از اول آبان

با هم ما را کشف پتانسیل 

جهت بت نام تماس بگیرید

دوره آموزشی فرآوری خرما

آغاز دوره از اول آبان

با هم ما را کشف پتانسیل 

جهت بت نام تماس بگیرید

دوره آموزشی پرورش زنبور عسل

آغاز دوره از اول آبان

با هم ما را کشف پتانسیل 

جهت بت نام تماس بگیرید