شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان یک شبکه خصوصی و غیردولتی می باشد که نقش مهمی در انتقال و اشاعه دانش به محیط های کشاورزی و فراهم آوردن دسترسی آسان کشاورزان به خدمات مورد نیاز دارند.این مراکز می توانند زمینه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را فراهم نمایند و با عرضه و معرفی روش ها، رویه ها و فناوری های جدید در عمق روستاها و واحدهای تولیدی، باعث عمومیت بخشی کاربردها آنها می شوند.توانمندسازی و پشتیبانی از این مراکز به عنوان بازوهای اجرایی، از برنامه ها و سیاست های بخش می باشد.

مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عنوان الگوی جدید، خدمات مورد نیاز کشاورزان را در نزدیکترین نقطه به عرصه های تولید ارائه می نمایند.این مراکز علاوه بر دانش گستری در محیط های کشاورزی از عوامل اصلی در اجرای کشاورزی تجاری می باشند.