شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 5
مدیر مرکز : فاطمه گلستانه لگزی
زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره، صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط
تخصص های مرکز : گياه پزشکی، علوم دامی، اقتصاد کشاورزی، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، ماشینهای کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی
زابل، شهرستان نيمروز-مرکزي-اديمي-محمداباداديمي- خیابان امام نبش امام خمینی9
09159574465