شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز :17
مدیر مرکز : احسان سامانی فرد
زمینه فعالیت : تخصصی چندمنظوره، عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی، زراعت، دامپروری، آموزش و ترویج روستائیان و بهره برداران، گیاهپزشکی
تخصص های مرکز : مهندسي توليدات گياهي، گياه پزشکی، ترویج و آموزش کشاورزی، علوم دامی
زابل - تقاطع بلوار ولیعصر و نبش قلنبر 21
09156082784