شرکت سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
05433223851-2
شنبه-چهارشنبه: 07:00 - 15:00

شماره مرکز : 22
مدیر مرکز : علی پیران پور
زمینه فعالیت : خصصی چندمنظوره، عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی، اقتصادی و بازرگانی کشاورزی، آموزش و ترویج روستائیان و بهره برداران، طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
تخصص های مرکز : علوم خاک، اقتصاد کشاورزی، علوم دامی، مهندسی ترویج کشاورزی، علوم دامی، حشره شناسي كشاورزي، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
شهرستان زهک بخش جزینک شهر جزینک
09158746635