نشست رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل، دبیران خانه کشاورز حوزه سیستان، نماینده آستان قدس رضوی، معاون آبزی پروری اداره کل شیلات سیستان، مدیران و کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی حوزه سیستان با هدف آشنایی با ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و پتانسیل های اشتغال در حوزه آبزی پروری و طرح های ارتقای بهره وری دامداری های کوچک روستایی و استخرهای خرد بعنوان فرصت هایی برای تاثیر گذاری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی در تغییر کشاورزی سنتی به کشاورزی بهره ور.
در پایان این نشست دوره آموزشی کشاورزی حفاظتی برای مدیران و کارشناسان مراکز برگزار گردید.